Softrade - Výberové konania

Technický pracovník pre špeciálnu diagnostiku

Mesto

Šaľa


Pracovisko

Technický úsek, Odbor podpory a rozvoja údržby, pracovisko Šaľa


Pracovná pozícia

Elektrotechnika a energetika - Servisný technik


Druh pracovného pomeru

plný úväzok


Úroveň vzdelania

vysokoškolské I. stupňa


Náplň práce

  • zabezpečovanie spolupráce medzi útvarmi spoločnosti a externým dodávateľom v oblasti prevádzkovania systémov akustickej emisie
  • metodické riadenie inšpekčných prehliadok ochrán VN zariadení a ochrán mechanického chodu točivých strojov
  • metodické riadenie skúšobne elektrických strojov
  • spolupráca pri tvorbe a aktualizácii technických noriem spoločnosti
  • posudzovanie projektovej dokumentácie investičných akcií, návrhov na zmenu zariadení, návrhov prevádzkových pokusov, návrhov technologickej dokumentácie
  • spolupráca pri riešení porúch a havarijných stavov VTZ
  • zabezpečovanie a vykonávanie všetkých technických činností tak, aby sa včas predišlo prípadným porušeniam bezpečnostných predpisov alebo vzniku havárií
  • zabezpečenie a systematické sledovanie technologických stupňov výroby z pohľadu technických kontrolných a dozorných činností a jej vplyvu na bezpečnosť práce a životné prostredie
  • kontrolovanie a dodržiavanie právnych noriem, bezpečnostných, protipožiarnych a organizačných predpisov


Požiadavky

VŠ vzdelanie v odbore elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje, elektroenergetika, elektrotechnické systémy, priemyselná elektrotechnika a pod.

znalosť AJ na komunikatívnej úrovni
znalosť MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Autocad a pod.
predpoklady využitia SW nástrojov v oblasti používanej meracej, prístrojovej a skúšobnej techniky, predpoklady osvojiť si základy SAP, XMatik
prax a manažérske schopnosti v oblasti projektovania a údržby ochrán VN zariadení, monitorovacích systémov mechanického chodu točivých strojov, informačných a riadiacich systémov v energetike, VTZE sk. E1, obj.tr. A,B vítaná
prax a manažérske schopnosti v oblasti skúšobníctva elektrických strojov a prístrojov vítaná
prax a manažérske schopnosti v oblasti meracej techniky analógovej, elektronickej a mikroprocesorovej nutná
odborná spôsobilosť podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z., § 23, príp. 24 (TZE sk. E1, objekty tr. A, B)
základná orientácia v oblasti zákonov a vyhlášok o bezpečnosti, ktorými sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (Zákon č. 124/2006 Z.z., Vyhl. č. 508/2009 Z.z., Vyhl. č. 398/2013 Z.z., Vyhl. č. 234/2014 Z.z.)
základná znalosť technických, bezpečnostných a organizačných noriem (IEC, ISO, STN) v oblasti elektrotechniky
základné znalosti z metrologickej legislatívy, overovania a kalibrácie meracích prístrojov elektrických (Zákon č. 142/200 Z.z., Zákon č. 431/2000 Z.z)
manažérske schopnosti v oblasti ľudských zdrojov, predpoklady na tvorbu a kontrolovanie technických a pracovných postupov, bezpečnostných, protipožiarnych a organizačných predpisov vítané
prax vo funkcii 2 roky
VP skup. B