Veliteľ hasičskej stanice

Mesto

Bratislava


Pracovisko

Odbor bezp.-tech. služieb, ZHÚ, prac. Bratislava


Pracovná pozícia

Bezpečnosť a ochrana - Hasič, záchranár


Druh pracovného pomeru

plný úväzok


Úroveň vzdelania

stredoškolské s maturitou


Náplň práce

 • riadenie činností hasičskej stanice v Bratislave v zmysle legislatívy a interných predpisov
 • koordinácia a organizačné riadenie činnosti HS pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách, výronoch nebezpečných látok, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach
 • sledovanie aktuálnej legislatívy a noriem a ich aplikácia na podmienky spoločnosti
 • spracovanie, pripomienkovanie a aktualizácia dokumentácie HS
 • komunikácia s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
 • koordinácia činností priamo podriadených pracovníkov
 • koordinácia a metodické riadenie činností technikov odborných služieb
 • koordinácia a organizačné riadenie činnosti HS pri vykonávaní odbornej prípravy
 • zabezpečovanie a plánovanie materiálno-technického vybavenia a vystrojovania pracovníkov hasičskej stanice a ich pravidelnej kontroly a údržby
 • vykonávanie kontrolnej činnosti a následné informovanie nadriadených o zistených nedostatkoch vrátane návrhov na ich odstránenie


Požiadavky

 • ÚSO vzdelanie technického smeru
 • odborná spôsobilosť na výkon funkcie veliteľa ZHÚ
 • skúsenosti v riadení zamestnancov min. 3 roky
 • skúsenosti v riadení hasičskej jednotky pri zásahu a cvičeniach
 • fyzická a psychická spôsobilosť na prácu veliteľa
 • znalosť právnych predpisov a noriem v oblasti riadenia hasičských jednotiek
 • flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť
 • aktívny prístup k riešeniu problémov
 • vodičské oprávnenie sk. B
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)