Dodanie a montáž popisovacích zariadení

Číslo výberového konania

ON/JB/14/2024/CB-LAD-MČ


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

11. 06. 2024


Podávanie prihlášok do

18. 06. 2024


Popis

Dodacie podmienky: DAP Duslo a. s. Šaľa Účastník VK akceptuje VOP Duslo a. s. Šaľa, ktoré sú v prílohe . Je potrebné naceniť všetky položky v zadanej kvalite a špecifikácii ( neponúkať náhradné alternatívy dopytovaných materiálov), inak nebude príslušná firma do e-aukcie pozvaná ! Požadujeme priložiť ponuku. Vyhradzujeme si právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať, rozhodnúť o konaní ďalšieho kola e-aukcie, neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov s tým, že prípadné neuzatvorenie zmluvy nemôže byť druhou stranou akokoľvek sankcionované, zrušiť výberové konanie, rozdeliť predmet výberového konania medzi niekoľko uchádzačov v prípade, že to zadávateľ uzná z výsledkov výberového konania za vhodné. Výpadok internetového pripojenia alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, prerušenie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne aby mal k dispozícií záložné pripojenie. Tento návrh na predkladanie ponúk do výberového konania (táto informácia o výberovom konaní) a jeho obsah sú výlučne len informatívneho a nezáväzného charakteru. Jeho obsah sa nepovažuje za návrh k uzavretiu akejkoľvek zmluvy, ani za akceptáciu akejkoľvek ponuky, či za akékoľvek iné konanie, z ktorého by bolo možné usudzovať, že sa uzatvorenie akejkoľvek zmluvy či akceptovanie akejkoľvek ponuky javí ako vysoko pravdepodobné, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené, že sa jedná o záväzný charakter obsahu tohto návrhu na predkladanie ponúk do výberového konania. Uchádzač (adresát) tohto návrhu na prekladanie ponúk do výberového konania súčasne berie na vedomie, že z prípadného ukončenia výberového konania a/alebo ukončenia vyjednávania o zmluve v akejkoľvek fáze, a to i bez vážneho dôvodu, nie je možné vyvodzovať žiadne právne následky. Akékoľvek fáza výberového konania a/alebo účasť uchádzača vo výberovom konaní a/alebo prípadne oslovovanie uchádzača v rámci výberového konania a/alebo v súvislosti s tým a/alebo určenie víťaznej ponuky a uchádzača a/alebo akákoľvek vyjednávanie o zmluve nepredstavuje právny záväzok zadávateľa k uzavretiu zmluvy. V medziach právneho poriadku je zadávateľovi ponechaná vôľa uzavrieť zmluvu slobodne.“