Plech trapézový T35 - AlZn.

Číslo výberového konania

ON/JN/12/2021.


Fáza

RFQ #1


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

03. 05. 2021


Podávanie prihlášok do

10. 05. 2021


Popis

Dopravná parita: DAP Duslo a. s. Šaľa Je potrebné oceniť položku v zadanej kvalite a špecifikácii, inak nebude príslušná firma do e-aukcie pozvaná! Vyhradzujeme si právo e-aukciu kedykoľvek zrušiť, predĺžiť, opakovať, rozhodnúť o konaní ďalšieho kola e-aukcie, neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov s tým, že prípadné neuzatvorenie zmluvy nemôže byť druhou stranou akokoľvek sankcionované, zrušiť výberové konanie, rozdeliť predmet výberového konania medzi niekoľko uchádzačov v prípade, že to zadávateľ uzná z výsledkov výberového konania za vhodné. Výpadok internetového pripojenia alebo iný technický problém na strane účastníka nie je dôvod na zrušenie, prerušenie alebo opakovanie e-aukcie. Je v záujme každého uchádzača, aby si zabezpečil stabilné a rýchle pripojenie k sieti internet, prípadne aby mal k dispozícií záložné pripojenie.