Rúry bezšvové s príslušenstvom akosť 1.4541.

Číslo výberového konania

ON/JN/16/2021.


Fáza

RFQ #2


Stav

Prebieha podávanie ponúk


Publikované

16. 07. 2021


Podávanie prihlášok do

27. 07. 2021


Popis

Dopravná parita: DAP Duslo a. s. Šaľa. Tento návrh na predkladanie ponúk do výberového konania (táto informácia o výberovom konaní) a jeho obsah sú výlučne len informatívneho a nezáväzného charakteru. Jeho obsah sa nepovažuje za návrh k uzavretiu akejkoľvek zmluvy, ani za akceptáciu akejkoľvek ponuky, či za akékoľvek iné konanie, z ktorého by bolo možné usudzovať, že sa uzatvorenie akejkoľvek zmluvy či akceptovanie akejkoľvek ponuky javí ako vysoko pravdepodobné, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené, že sa jedná o záväzný charakter obsahu tohto návrhu na predkladanie ponúk do výberového konania. Uchádzač (adresát) tohto návrhu na prekladanie ponúk do výberového konania súčasne berie na vedomie, že z prípadného ukončenia výberového konania a/alebo ukončenia vyjednávania o zmluve v akejkoľvek fáze, a to i bez vážneho dôvodu, nie je možné vyvodzovať žiadne právne následky. Akékoľvek fáza výberového konania a/alebo účasť uchádzača vo výberovom konaní a/alebo prípadne oslovovanie uchádzača v rámci výberového konania a/alebo v súvislosti s tým a/alebo určenie víťaznej ponuky a uchádzača a/alebo akákoľvek vyjednávanie o zmluve nepredstavuje právny záväzok zadávateľa k uzavretiu zmluvy. V medziach právneho poriadku je zadávateľovi ponechaná vôľa uzavrieť zmluvu slobodne.“