Životné prostredie a ochrana zdravia

Ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

 

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia je nedeliteľnou súčasťou zabezpečovania výrobných úloh spoločnosti a jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti.

Duslo, a. s. sa v roku 1996 prihlásilo k iniciatíve zodpovednej starostlivosti – Responsible Care, ktorá je celosvetovou iniciatívou chemického priemyslu. Jej cieľom je neustála starostlivosť a zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri výrobe, preprave a používaní chemických výrobkov.

Spoločnosť má od roku 1998 zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva. Hlavnou zásadou spoločnosti v environmentálnej oblasti je trvalé dodržiavanie a napĺňanie všetkých legislatívnych požiadaviek a dobrovoľných záväzkov, ktoré spoločnosť prijala a postupné systematické znižovanie zaťaženia životného prostredia.

Všetky výrobné prevádzky sú postupne zosúlaďované s najlepšími dostupnými technikami (BAT), majú vydané a platné integrované povolenia. Prijaté opatrenia zamerané na prevenciu a znižovanie znečisťovania cielene smerujú k dosiahnutiu celkovej vysokej úrovne ochrany životného a pracovného prostredia v spoločnosti.

Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva Duslo, a. s. dokazuje aj kontinuálnym monitoringom významných zdrojov znečisťovania ovzdušia a tiež pomocou automatizovaného meracieho systému, ktorým kontinuálne sleduje a vyhodnocuje kvalitu ovzdušia v priľahlom regióne prevádzok v Šali. 

Duslo, a. s. zabezpečuje tiež zdravotnú starostlivosť pre svojich zamestnancov v zmysle právnych predpisov. Zámerom spoločnosti je vytvoriť vhodné pracovné podmienky aj z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov. V nadväznosti na stav pracovných podmienok spoločnosť zabezpečuje realizáciu opatrení, ktoré umožňujú predchádzanie ochoreniam a vzniku choroby z povolania. V rámci týchto opatrení v spoločnosti sú kvalitatívne a kvantitatívne zisťované zdraviu škodlivé faktory, hlavne chemické a fyzikálne faktory pracovného prostredia. Duslo, a. s. má akreditáciu na meranie a na hodnotenie umelého osvetlenia stavebných objektov a expozície hluku zamestnancov. Hodnotenie zdravotných rizík pre zamestnancov vyplývajúcich z pracovných podmienok je zabezpečené prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zriadenej v spoločnosti.

Spoločnosť prostredníctvom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky aktívne spolupracuje a participuje na príprave, resp. novelizácii právnych predpisov s cieľom prípravy takých predpisov, ktoré napĺňajú požiadavky na ochranu, ale zohľadňujú aj možnosti priemyslu.

V zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia poskytuje spoločnosť pravidelne v mesačných intervaloch krátku informáciu pre verejnosť (pracovisko Šaľa, pracovisko Bratislava, pracovisko Strážske) a tiež pre orgány štátnej a samosprávy o kvalite vonkajšieho ovzdušia v okolí spoločnosti, o kvalite odpadových vôd, o množstve a zložení vyprodukovaných odpadov, o emisiách významných zdrojov znečisťovania ovzdušia, o výsledku kontinuálneho aj diskontinuálneho monitorovania prevádzok.     

V súlade so zásadami otvorenej komunikácie s verejnosťou je každoročne vypracovávaná tzv. Zelená správa  o vplyve na životné prostredie a stave bezpečnosti, kde sú uvedené informácie o aktivitách spoločnosti v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia, chemických látok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti za uplynulý rok.

Návrhy, námety a pripomienky k ekológii spoločnosti týkajúce sa činností v lokalite Šaľa, Bratislava aj Strážske je možné nepretržite podávať na tzv. zelenej linke Duslo, a. s., ktorej telefónne číslo je +421 31 775 2100.


Písomné podnety je možné adresovať na:

Duslo, a. s.
Odbor životného prostredia a ochrany zdravia
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

e-mail: Jozef.Mako@duslo.sk