Životné prostredie a ochrana zdravia

Ochrana životného prostredia a ochrana zdravia

 

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia je nedeliteľnou súčasťou zabezpečovania výrobných úloh spoločnosti a jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti.

Duslo, a. s. sa v roku 1996 prihlásilo k iniciatíve zodpovednej starostlivosti – Responsible Care, ktorá je celosvetovou iniciatívou chemického priemyslu. Jej cieľom je neustála starostlivosť a zlepšovanie v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri výrobe, preprave a používaní chemických výrobkov.

Spoločnosť má od roku 1998 zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva. Hlavnou zásadou spoločnosti v environmentálnej oblasti je trvalé dodržiavanie a napĺňanie všetkých legislatívnych požiadaviek a dobrovoľných záväzkov, ktoré spoločnosť prijala a postupné systematické znižovanie zaťaženia životného prostredia.

Všetky výrobné prevádzky sú postupne zosúlaďované s najlepšími dostupnými technikami (BAT), majú vydané a platné integrované povolenia. Prijaté opatrenia zamerané na prevenciu a znižovanie znečisťovania cielene smerujú k dosiahnutiu celkovej vysokej úrovne ochrany životného a pracovného prostredia v spoločnosti.

Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva Duslo, a. s. dokazuje aj kontinuálnym monitoringom významných zdrojov znečisťovania ovzdušia a tiež pomocou automatizovaného meracieho systému, ktorým kontinuálne sleduje a vyhodnocuje kvalitu ovzdušia v priľahlom regióne prevádzok v Šali.

Duslo, a. s. zabezpečuje tiež zdravotnú starostlivosť pre svojich zamestnancov v zmysle právnych predpisov. Zámerom spoločnosti je vytvoriť vhodné pracovné podmienky aj z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov. V nadväznosti na stav pracovných podmienok spoločnosť zabezpečuje realizáciu opatrení, ktoré umožňujú predchádzanie ochoreniam a vzniku choroby z povolania. V rámci týchto opatrení v spoločnosti sú kvalitatívne a kvantitatívne zisťované zdraviu škodlivé faktory, hlavne chemické a fyzikálne faktory pracovného prostredia. Duslo, a. s. má akreditáciu na meranie a na hodnotenie umelého osvetlenia stavebných objektov a expozície hluku zamestnancov. Hodnotenie zdravotných rizík pre zamestnancov vyplývajúcich z pracovných podmienok je zabezpečené prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zriadenej v spoločnosti.

Spoločnosť prostredníctvom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky aktívne spolupracuje a participuje na príprave, resp. novelizácii právnych predpisov s cieľom prípravy takých predpisov, ktoré napĺňajú požiadavky na ochranu, ale zohľadňujú aj možnosti priemyslu.

V zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia poskytuje spoločnosť pravidelne v mesačných intervaloch krátku informáciu pre verejnosť (pracovisko Šaľa, pracovisko Bratislava, pracovisko Strážske) a tiež pre orgány štátnej a samosprávy o kvalite vonkajšieho ovzdušia v okolí spoločnosti, o kvalite odpadových vôd, o množstve a zložení vyprodukovaných odpadov, o emisiách významných zdrojov znečisťovania ovzdušia, o výsledku kontinuálneho aj diskontinuálneho monitorovania prevádzok.

Dodržiavanie emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia je preukazované viacerými spôsobmi – technickými výpočtami, periodickými meraniami vykonávanými oprávnenými osobami a v prípade vybraných prevádzok prostredníctvom kontinuálnych meracích systémov. Výsledky periodických oprávnených meraní sú uvedené nižšie, protokoly z kontinuálneho monitorovania prevádzok na pracovisku v Šali sú uložené na úložisku tu (prístupové heslo do úložiska: Duslo2015), protokoly z kontinuálneho monitorovania prevádzky v Strážskom sa nachádzajú tu.

Duslo, a. s. je tiež prevádzkovateľom kontinuálneho meracieho systému kvality ovzdušia, ktorý je umiestnený v obci Trnovec nad Váhom, a ktorý je aj súčasťou monitorovacej siete SHMÚ. Kontinuálne sú sledované koncentrácie tuhých častíc, oxidu siričitého a oxidov dusíka a meteorologické parametre. Výstup z kontinuálneho monitorovania kvality ovzdušia je dostupný tu.

V súlade so zásadami otvorenej komunikácie s verejnosťou je každoročne vypracovávaná tzv. Zelená správa o vplyve na životné prostredie a stave bezpečnosti, kde sú uvedené informácie o aktivitách spoločnosti v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia, chemických látok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti za uplynulý rok.

So základnými princípmi ochrany životného prostredia, ktoré vychádzajú zo systému integrovaného manažérstva prijatého spoločnosťou Duslo, a. s.,   sú okrem zamestnancov spoločnosti systematicky oboznamovaní aj všetci pracovníci externých spoločností, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území podniku. V rámci vstupného školenia sú odprezentované základné zásady environmentálneho správania sa, ktoré sú povinní dodržiavať pri všetkých svojich činnostiach vykonávaných v areáli spoločnosti.

Návrhy, námety a pripomienky k ekológii spoločnosti týkajúce sa činností v lokalite Šaľa, Bratislava aj Strážske je možné nepretržite podávať na tzv. zelenej linke Duslo, a. s., ktorej telefónne číslo je +421 31 775 2100.


Písomné podnety je možné adresovať na:

Duslo, a. s.
Odbor životného prostredia a ochrany zdravia
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

e-mail: Jozef.Mako@duslo.sk

 

 

Výsledky periodických oprávnených meraní

2020
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Difenylamín
Správa z merania - Dusantox
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Močovina 3, oprava
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Spaľovňa odpadov   
 

2019
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Močovina  3, oprava
Správa z merania - UGL
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Sulfenax (reaktor)
Správa z merania - Sulfenax (sušiareň)
Správa z merania - ČOV
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - AMS-KO Trnovec nad Váhom
Správa z merania - Alkylačná linka
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň
Správa z merania - Močovina 3
Správa z merania - Mlynica dolomitu
Správa z merania - UGL
 

2018
Správa z merania - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 2
Správa z inšpekcie zhody AMS - Kyselina dusičná 3
Správa z merania - Horčíková chémia
Správa z merania - Močovina 3
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Irganox
Správa z merania - Tepláreň
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Tepláreň, Doplnok ku správe
Správa z merania - Spaľovňa odpadov
Správa z inšpekcie zhody AMS - Spaľovňa odpadov
Správa z merania - Expedícia DAM, DAMMAG, čpavkovej vody
Správa z merania - Tepláreň