thumb

Duslo na Letnej škole chemického a enviromentáleho inžinierstva

V dňoch 26. – 30. júna 2017 Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva (SSCHI) s podporou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU realizovala už 11. Letnú školu chemického a environmentálneho inžinierstva. Zúčastnilo sa jej 41 študentov predmaturitných ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
Program Letnej školy pozostával zo súboru prednášok, laboratórnych cvičení, ako aj exkurzie, výletu a spoločenského a športového programu. Obsah prednášoklaboratórnych cvičení pokrýval široké spektrum problematík, riešených v inžinierskej praxi i vo výskume, počínajúc starostlivosťou o životné prostredie a obnoviteľnými zdrojmi  energie, cez témy z bioinžinierstva a biotechnológie až po klasické procesy a zariadenia v chemickom priemysle.
Piatok - posledný deň Letnej školy patril firemným prezentáciám a prezentáciám laboratórnych prác účastníkmi letnej školy. Tieto poukázali na rozvinutú prezentačnú úroveň študentov a preukázali schopnosť ich tímovej práce, čo veľmi pozitívne hodnotili aj prítomní zástupcovia partnerských firiem, medzi nimi aj naša spoločnosť.
Najlepšie hodnotené prezentujúce tímy, ako aj jednotlivcov, ocenila aj Duslo, a.s. a študenti napokon obdržali diplom potvrdzujúci ich účasť na 11. Letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva.
Pozitívom je, že viacerí študenti aj pod vplyvom dojmov a zážitkov z Letnej školy zvažujú vysokoškolské štúdium na technickom odbore, resp. priamo na chemickom inžinierstve.