Zodpovedné podnikanie

 

 

Politika zodpovedného podnikania a Spoločenskej zodpovednosti

Duslo, a.s., člen skupiny AGROFERT je jednou z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku. Sme výrobcom hnojív európskeho významu a dodávateľom gumárenských chemikálií do celého sveta. Vyrábame polyvinylacetátové disperzie a lepidlá, produkty horčíkovej chémie a iné špeciálne produkty. Uvedomujeme si, že naša podnikateľská činnosť má priamy aj nepriamy dopad na ekonomiku, životné prostredie, komunitu a našich zamestnancov a náš úspech závisí aj od vysokej úrovne spoločenskej zodpovednosti.

Našim poslaním je dávať záruku trvalého rastu trhovej hodnoty spoločnosti, angažovať pracovníkov na všetkých postoch, vyrábať chemické produkty v bezpečnom prostredí, spôsobom  prijateľným pre životné prostredie v súlade s platnou legislatívou, byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov, zvyšovať podiel nových a inovovaných výrobkov, zlepšovať technologické postupy a efektívnejšie využívať zdroje.

Vízia našej spoločnosti

Víziou našej spoločnosti je naďalej patriť k najefektívnejším chemickým spoločnostiam na Slovensku. Naše úsilie o trvalo udržateľný rozvoj sa odzrkadľuje v spôsobe, akým riadime procesy, ako zabezpečujeme rozvoj technológií a modernizáciu zariadení a ako budujeme vzťahy s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a miestnou komunitou. Konáme vždy v súlade s platnou legislatívou a v súlade so zásadami etického správania a transparentnosti. Kvalita a bezpečnosť našich produktov, spokojnosť našich zákazníkov a zamestnancov je našim prvoradým cieľom. Stratégia v oblasti spoločenskej zodpovednosti je viazaná na stratégiu materskej spoločnosti AGROFERT.

Cestu k trvalému úspechu vidíme v dodržiavaní deklarovaných princípov, v stanovovaní a hodnotení cieľov a v sledovaní výkonnosti v jednotlivých oblastiach formou Správy Spoločenskej zodpovednosti.

Dodržiavanie národných a medzinárodných právnych a iných požiadaviek

Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania spoločnosti s národnými a medzinárodnými právnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť, v súlade so zásadami etického správania a transparentnosti.

Do nášho Integrovaného manažérskeho systému implementujeme ISO normy, pričom efektívnosť manažérskych systémov pravidelne preverujú nezávislé certifikačné spoločnosti. Našim cieľom je 100% -né plnenie právnych požiadaviek. Naše produkty, ale aj suroviny, ktoré nakupujeme, musia byť v súlade s európskou chemickou legislatívou. Rešpektujeme požiadavky našich zainteresovaných strán, ktoré preskúmavame a implementujeme do  procesov.

Pracovné a ľudské práva

Dôsledne podporujeme demokratické hodnoty a  dodržiavanie ľudských práv podľa Listiny základných práv a slobôd. Porušovanie ľudských práv je pre nás neprijateľné, netolerujeme detskú prácu, ilegálnu či vynútenú prácu, fyzické tresty a akúkoľvek formu mentálneho alebo sexuálneho týrania. Presadzujeme rovnaké práva a príležitosti pre všetkých zamestnancov v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie žien a menšín. Dbáme o etický prístup k náboru a výberu zamestnancov, rešpektujeme rozmanitosť a zabezpečujeme rovnosť začlenenia všetkých zamestnancov do spoločnosti Duslo, a.s.. Všetci zamestnanci majú právo na čestné a spravodlivé zamestnanie, rovnosť príležitostí, dôstojné pracovné podmienky, spravodlivé a nediskriminačné odmeňovanie. Presadzujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie, zabezpečujeme odborný rast zamestnancov. Rešpektujeme právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie a vstup do odborových organizácií. Našim cieľom je vytvoriť na pracoviskách atmosféru bez stresu a strachu, povzbudzovať našich zamestnancov k otvorenej komunikácii, sociálnemu dialógu a nahlasovaniu zistených neprávostí a diskriminácie. K tomu sme vytvorili nástroj „Tell us“ (Povedz nám).

Ochrana životného prostredia, ohľaduplnosť voči prírode

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného a pracovného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a  jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti. Prihlásením sa k iniciatíve chemického priemyslu Responsible Care (Zodpovedná starostlivosť) sme prijali záväzok zameraný na zosúladenie našich činností a aktivít s rastúcimi nárokmi na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

Našimi hlavnými cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia je postupné systematické znižovanie znečistenia životného prostredia priamo na zdroji so zameraním na zefektívnenie ochrany podzemných vôd a pôd, zníženie znečistenia odpadových vôd, znižovanie množstva emisií z jednotlivých zdrojov a tvorby skleníkových plynov (GHG), dekarbonizáciu a redukciu odpadov. Snažíme sa o kvalitné pracovné prostredie pre našich zamestnancov a zdravé životné prostredie pre obyvateľov nášho regiónu. Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva dokazujeme monitorovaním a hodnotením vôd, zdrojov znečisťovania ovzdušia, kontinuálnym sledovaním a vyhodnocovaním imisnej situácie v spádovej oblasti. Výsledky kontinuálneho emisného a imisného monitoringu sú na webovej stránke spoločnosti voľne prístupné verejnosti.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Našou prioritou je ochrana životov a zdravia našich zamestnancov, dodávateľov, ale aj okolitých komunít. Zavedením systému riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti technologických procesov ako aj monitorovaním pracovného prostredia (napr. meranie hluku, osvetlenia) znižujeme potencionálne riziká vyplývajúce z našej činnosti za účelom predchádzania vzniku incidentov a nehôd. V  oblasti civilnej ochrany zabezpečujeme systém monitorovania kritických zariadení a systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva pre prípad úniku nebezpečnej látky, ako aj starostlivosť o prostriedky individuálnej ochrany.

Významnými investíciami do zvyšovania bezpečnosti zariadení, vybavenia zamestnancov pracovnými prostriedkami ako aj ich zapájaním  do procesu riadenia bezpečnosti podporujeme napĺňanie záväzkov spoločnosti. Okrem vlastných zamestnancov do procesu riadenia bezpečnosti zapájame aj externých pracovníkov a spoločnosti sídliace v areáli spoločnosti za účelom zlepšovania havarijnej pripravenosti a odozvy na prípadné mimoriadne udalosti. Našim cieľom je neustále znižovať riziká vyplývajúce z výrobných procesov a pracovného prostredia, ktoré môžu ohrozovať zamestnancov na území aj osoby mimo územia spoločnosti, zvyšovať bezpečnosť prepravy našich produktov, zlepšovať pracovné priestory, pracovné prostriedky a OOPP a pravidelným overovaním a precvičovaním zlepšovať havarijnú pripravenosť a odozvu na mimoriadne udalosti. Našu výkonnosť v tejto oblasti kontinuálne monitorujeme, hodnotíme, zlepšujeme a zvyšujeme povedomie zainteresovaných strán ohľadne rizík (napr. bezpečná manipulácia s chemikáliami).

Product stewardship (Zodpovedný dohľad nad výrobkom)

Základom nášho Product Stewardship je poskytovať informácie o vyrábaných produktoch, ich vlastnostiach a spôsobe bezpečného použitia nielen zákazníkom, ale aj širokej verejnosti a konečným spotrebiteľom. Vhodným  nástrojom je Globálna produktová stratégia. Je to  cesta, ako vybudovať u verejnosti dôveru v to, že s chemickými látkami sa počas ich životného cyklu manipuluje bezpečne, s ohľadom na zdravie spotrebiteľov a životné prostredie. Našim cieľom je komplexne, presne a stručne informovať o bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych rizikách našich produktov počas celého ich životného cyklu od ich výroby, cez transport a použitie až po ich likvidáciu, smerom k zákazníkom, prepravcom a konečným spotrebiteľom, a to na základe zodpovedného hodnotenia potenciálnych zdravotných, bezpečnostných, environmentálnych a sociálnych rizík a dopadov v každej fáze životného cyklu a zavedením vhodných opatrení na ich zmiernenie.

Naša spoločnosť implementovala manažment bezpečnosti a zhody produktov (integrita produktov) a menovala predstaviteľa pre bezpečnosť a zhodu produktov (PSCR) pre gumárenské chemikálie podľa štandardu VDA.

Pre anorganické produkty spoločnosť implementovala do SIM požiadavky Fertilizers Europe zamerané na starostlivosť o výrobky v celom ich životnom cykle  s cieľom konať v súlade so základnými hodnotami FE, podporovať a neustále zlepšovať program zodpovedného dohľadu nad výrobkami Product Stewardship ako aj  dodržiavať platné právne predpisy.

Pri navrhovaní, vývoji, výrobe a používaní produktov berieme do úvahy ich dopad na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Obmedzujeme tvorbu odpadov, emisií, spotrebu vody a zdrojov a podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Monitorujeme a neustále zlepšujeme výkonnosť našich produktov a procesov.

Podporujeme udržateľné obstarávanie a spotrebu vrátane recyklovania produktov a odpadov a ich likvidáciu k životnému prostrediu šetrným spôsobom.

Naši zákazníci a všetky zainteresované strany môžu využiť linku „Tell us“ aj na nahlásenie akéhokoľvek porušenia zásad Product Stewardship.

Etické správanie, nekorupčné podnikanie, transparentnosť

V obchodných vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi trváme na dôslednom dodržiavaní platných zákonov  a etických pravidiel. Dodržiavame pravidlá etického správania, ktoré sú zhrnuté v Etickom kódexe zamestnancov koncernu AGROFERT.  V rámci koncernu je zriadená etická linka „Tell us“, na ktorú môže každý zamestnanec alebo partner oznámiť podozrenie na neetické správanie v spoločnosti. Transparentné podnikanie je nutnou podmienkou dobrých vzťahov s obchodnými partnermi. Očakávame férové jednanie s rovným prístupom a poskytovanie pravdivých informácií.

Od našich  zamestnancov požadujeme, aby neviedli s obchodnými partnermi rokovania porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže a dodržiavali predpisy určujúce pravidlá férovej hospodárskej súťaže, boli nestranní a objektívni k riešeným záležitostiam a odmietli nátlak, vplyv, požiadavky, dary či výhody, ktoré by mohli ohroziť nestrannosť. Korupciu a podplácanie neakceptujeme, neponúkame dary, pôžitky alebo iné ekonomické benefity. Našim cieľom je maximálna transparentnosť a nulová korupcia.

Sociálne médiá sú významnou súčasťou moderného života, ako nástroj komunikácie a šírenia informácií. Rešpektujeme zásady ochrany súkromia, duševného vlastníctva, dôvernosti, reputácie a záujmov našich partnerov. Takéto správanie očakávame aj zo strany zainteresovaných strán voči spoločnosti Duslo, a.s.  Dôrazne odmietame použitie, alebo komentovanie akýchkoľvek hanlivých, diskriminačných, rasistických alebo politických vyhlásení o inej osobe, spoločnosti, komunite alebo krajine na sociálnych sieťach v mene spoločnosti Duslo, a.s.

Udržateľné obstarávanie, pravidlá etického správania dodávateľov

Duslo, a.s. považuje svojich dodávateľov za dlhodobých obchodných partnerov a zaväzuje sa viesť svoje obchodné záležitosti spravodlivým a etickým spôsobom, ktorý podporuje otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž v najlepšom záujme Duslo, a.s. a jeho obchodných partnerov. Dodávateľský reťazec je kľúčovým prispievateľom k rozvoju a implementácii nášho programu Spoločenskej zodpovednosti. Od obchodných partnerov očakávame, že budú rešpektovať a dodržiavať našu politiku Zodpovedného podnikania a začlenia jej princíp do svojich obchodných a výrobných procesov a posunú túto iniciatívu ďalej na svojich dodávateľov.  Pri nákupe uprednostňujeme partnerov, ktorí prejavia sociálnu a environmentálnu zodpovednosť pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti a preferujeme nákup udržateľných, bezpečných, ekologických a energeticky účinných výrobkov a služieb. Obchodné vzťahy sú nadväzované iba s partnermi, pri ktorých nie sú pochybnosti o ich dobrom mene a zákonnosti ich podnikania. Našim cieľom je monitorovať správanie a výkonnosť našich dodávateľov a jasne komunikovať naše postoje a požiadavky.

Dodávatelia musia dodržiavať príslušné zákony o ochrane súkromia a bezpečnosti informácií, musia primerane implementovať opatrenia na ochranu dôverných informácií a osobných údajov, ktoré im poskytneme, pred stratou a neoprávneným prístupom alebo použitím.

Partneri sú povinní zabezpečiť, aby ich prevádzky a výrobky dodávané do Duslo, a.s. a všetky ich aktivity realizované na území s Duslo, a.s. boli v súlade so všetkými národnými a inými platnými zákonmi a predpismi. Suroviny, ktoré nakupujeme od dodávateľov, musia byť v súlade s európskym nariadením REACH (Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok).

Dodávatelia musia získavať minerály, deriváty minerálov a iné suroviny v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami a spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva. Dodávatelia sa musia vyhýbať priamemu alebo nepriamemu financovaniu ozbrojených skupín v konfliktných územiach.

Výberové konania na dodávky tovarov a služieb realizujeme transparentne.

Udržateľný rozvoj, investície, energetická spotreba

Našou stratégiou je zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti z dlhodobého hľadiska investovaním do nových, efektívnych a bezpečných technológií, do rozvojových ekologických a energetických projektov a výroby nových produktov. Snažíme sa  intenzifikovať a modernizovať  existujúce prevádzky.  Nakupujeme účinnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie zariadenia, ktoré šetria energie, chránia  životné prostredie a zlepšujú pracovné prostredie našich zamestnancov. Našim cieľom je neustále zvyšovať energetickú účinnosť zariadení, znižovať spotrebu energií a energetickú náročnosť výrobných prevádzok, čím prispievame k ochrane životného prostredia, šetreniu zdrojov a udržateľnosti. Našu výkonnosť monitorujeme a hodnotíme.

Duslo, a.s. sa hlási k nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Cieľom stratégie a teda aj našim cieľom je v čo najvyššej miere prispieť k zníženiu množstva emisií skleníkových plynov, zvýšeniu energetickej efektívnosti a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie, na čo vynakladáme nemalé prostriedky.

Rozvoj komunity, vzdelanie

Uvedomujeme si našu morálnu povinnosť voči spoločenstvu a regiónu, v ktorom pôsobíme a ktorého zdroje využívame. Máme záujem prispievať k ich rozvoju a budovať dobré vzťahy s obyvateľmi okolitých miest a obcí, ako aj s obchodnými partnermi  pôsobiacimi v regióne. Vytváraním pracovných miest podporujeme miestny ekonomický rast a kúpyschopnosť obyvateľstva.

Našim zamestnancom, ale aj obyvateľom blízkeho okolia poskytujeme zdravotné služby a liečebnú a preventívnu starostlivosť. Podporujeme odborné vzdelávanie detí v nedostatkových technických odboroch a odborný a kultúrny rozvoj našich zamestnancov.   Pre zabezpečenie trvalého rozvoja našej spoločnosti sú súčasní, ale aj budúci zamestnanci, ich vedomosti, intelekt a snaha o neustále napredovanie, nevyhnutným základom. Vážime a ceníme si prácu našich dôchodcov a všetkých bývalých zamestnancov, ktorí položili základy našej prosperujúcej spoločnosti.

 

>> Správa o spoločenskej zodpovednosti za rok 2022 <<

>> Životné prostredie dlhodobá stratégia <<