Zodpovedné podnikanie

Duslo, a.s. ,člen skupiny Agrofert je jednou z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku. Sme  výrobcom hnojív európskeho významu a dodávateľom  gumárenských chemikálií do celého sveta. Taktiež vyrábame  polyvinylacetátové  disperzie a lepidlá, produkty horčíkovej chémie  a  iné špeciálne produkty. Uvedomujeme si, že naša podnikateľská činnosť má priamy aj nepriamy dopad na ekonomiku, životné prostredie, spoločnosť a našich zamestnancov a náš úspech závisí na vysokej úrovni spoločenskej zodpovednosti.

Našim poslaním je dávať záruku trvalého rastu trhovej hodnoty spoločnosti, angažovať pracovníkov na všetkých postoch, vyrábať chemické produkty v bezpečnom prostredí, spôsobom prijateľným pre životné prostredie v súlade s platnou legislatívou, byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov, zvyšovať podiel nových a inovovaných výrobkov, zlepšovať technologické postupy a efektívnejšie využívať zdroje.

Vízia našej spoločnosti

naďalej patriť k najefektívnejším chemickým spoločnostiam na Slovensku

Naše úsilie o trvalo udržateľný rozvoj sa odzrkadľuje v spôsobe akým riadime procesy, ako zabezpečujeme rozvoj technológií a modernizáciu zariadení a ako budujeme vzťahy s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a miestnou komunitou. Konáme vždy v súlade s platnou legislatívou v súlade so zásadami etického správania a transparentnosti. Kvalita a bezpečnosť našich produktov, spokojnosť našich zákazníkov, spokojnosť zamestnancov  je našim prvoradým cieľom.

Cesta k trvalému úspech je v dodržiavaní princípov v jednotlivých oblastiach:

Pracovné a ľudské práva

Porušovanie ľudských práv je pre nás neprijateľné. Netolerujeme detskú prácu, ilegálnu či vynútenú prácu, fyzické tresty a akúkoľvek formu mentálneho alebo sexuálneho týrania. Presadzujeme rovnaké práva a príležitosti pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie, etnický pôvod, národnosť, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, náboženstvo. Presadzujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie, zabezpečujeme odborný rast zamestnancov. Rešpektujeme právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie a vstup do odborových organizácií.

Ochrana životného prostredia

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia je nedeliteľnou súčasťou nášho podnikania a  jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti. Prihlásením sa k iniciatíve chemického priemyslu Responsible Care sme prijali záväzok zameraný na zosúladenie našich činností a aktivít s rastúcimi nárokmi na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Našimi hlavnými cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia je postupné systematické znižovanie znečistenia životného prostredia so zameraním na skvalitnenie odpadových vôd, znižovanie tvorby skleníkových plynov, redukciou odpadov. Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva Duslo, a.s. dokazujeme monitorovaním zdrojov znečisťovania ovzdušia, kontinuálnym sledovaním a vyhodnocovaním imisnej situácie v priľahlom regióne prevádzok v Šali. Výsledky imisného monitoringu sú voľne prístupné verejnosti.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Našou prioritou je ochrana zdravia našich zamestnancov a okolia.  Zavedením systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadením rizika požiarnej ochrany a preventívnou činnosťou znižujeme potencionálne riziká vyplývajúce z našej činnosti. V oblasti civilnej ochrany zabezpečujeme starostlivosť o prostriedky individuálnej ochrany a systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva ako aj systém monitorovania ohrozeného územia v prípade úniku nebezpečnej látky.

Product stewardship - kvalita výrobkov

Základom nášho product stewardship je poskytovať informácie o vyrábaných produktoch, ich vlastnostiach a spôsobe bezpečného použitia  nielen zákazníkom ale aj širokej verejnosti a konečným spotrebiteľom. Vhodným  nástrojom je Globálna produktová stratégia. Je to  cesta ako vybudovať u verejnosti dôveru v to , že sa s chemickými látkami počas ich životného cyklu manipuluje bezpečne s ohľadom na zdravie spotrebiteľov a životné prostredie.

Kvalitu našich výrobkov potvrdzuje nielen spokojnosť zákazníkov ale aj získané ocenenia.

Etické správanie

Dodržiavame pravidlá etického správania, ktoré sú zhrnuté v Etickom kódexe zamestnancov koncernu Agrofert,  ktoré sú pre nás záväzné. V rámci koncernu je zriadená etická linka „Tell as“, na ktorú môže každý zamestnanec oznámiť podozrenie na neetické správanie v spoločnosti.

Rozvoj komunity

Uvedomujeme si našu morálnu povinnosť voči spoločenstvu a regiónu v ktorom pôsobíme a ktorého zdroje využívame. Máme záujem prispievať k ich rozvoju a budovať dobré vzťahy s obyvateľmi okolitých miest a obcí, ako aj s obchodnými partnermi  pôsobiacimi v regióne. Vytváraním pracovných miest podporujeme miestny ekonomický rast a kúpyschopnosť obyvateľstva.

Našim zamestnancom, ale aj obyvateľom blízkeho okolia poskytujeme zdravotné služby a liečebnú a preventívnu starostlivosť. Podporujeme vzdelávanie a  kultúrny rozvoj našich zamestnancov.

>> Správa o Spoločenskej zodpovednosti za rok 2016 <<