Zodpovedné podnikanie

 

 

Politika zodpovedného podnikania a Spoločenskej zodpovednosti

Duslo, a.s., člen skupiny AGROFERT je jednou z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku. Sme výrobcom hnojív európskeho významu a dodávateľom gumárenských chemikálií do celého sveta. Vyrábame polyvinylacetátové disperzie a lepidlá, produkty horčíkovej chémie a iné špeciálne produkty. Uvedomujeme si, že naša podnikateľská činnosť má priamy aj nepriamy dopad na ekonomiku, životné prostredie, komunitu a našich zamestnancov a náš úspech závisí aj od vysokej úrovne spoločenskej zodpovednosti.

Našim poslaním je dávať záruku trvalého rastu trhovej hodnoty spoločnosti, angažovať pracovníkov na všetkých postoch, vyrábať chemické produkty v bezpečnom prostredí, spôsobom  prijateľným pre životné prostredie v súlade s platnou legislatívou, byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov, zvyšovať podiel nových a inovovaných výrobkov, zlepšovať technologické postupy a efektívnejšie využívať zdroje.

Vízia našej spoločnosti

Víziou našej spoločnosti je naďalej patriť k najefektívnejším chemickým spoločnostiam na Slovensku. Naše úsilie o trvalo udržateľný rozvoj sa odzrkadľuje v spôsobe, akým riadime procesy, ako zabezpečujeme rozvoj technológií a modernizáciu zariadení a ako budujeme vzťahy s partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a miestnou komunitou. Konáme vždy v súlade s platnou legislatívou a v súlade so zásadami etického správania a transparentnosti. Kvalita a bezpečnosť našich produktov, spokojnosť našich zákazníkov a zamestnancov je našim prvoradým cieľom. Stratégia v oblasti spoločenskej zodpovednosti je viazaná na stratégiu materskej spoločnosti AGROFERT.

Cestu k trvalému úspechu vidíme v dodržiavaní deklarovaných princípov, v stanovovaní a hodnotení cieľov a v sledovaní výkonnosti v jednotlivých oblastiach formou Správy Spoločenskej zodpovednosti.

Dodržiavanie národných a medzinárodných právnych a iných požiadaviek

Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania spoločnosti s národnými a medzinárodnými právnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť, v súlade so zásadami etického správania a transparentnosti.

Do nášho Integrovaného manažérskeho systému implementujeme ISO normy, pričom efektívnosť manažérskych systémov pravidelne preverujú nezávislé certifikačné spoločnosti. Našim cieľom je 100% -né plnenie právnych požiadaviek. Naše produkty, ale aj suroviny, ktoré nakupujeme, musia byť v súlade s európskou chemickou legislatívou. Rešpektujeme požiadavky našich zainteresovaných strán, ktoré preskúmavame a implementujeme do  procesov.

Pracovné a ľudské práva

Dôsledne podporujeme demokratické hodnoty a  dodržiavanie ľudských práv podľa Listiny základných práv a slobôd. Porušovanie ľudských práv je pre nás neprijateľné, netolerujeme detskú prácu, ilegálnu či vynútenú prácu, fyzické tresty a akúkoľvek formu mentálneho alebo sexuálneho týrania. Presadzujeme rovnaké práva a príležitosti pre všetkých zamestnancov v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie. Všetci zamestnanci majú právo na čestné a spravodlivé zamestnanie, rovnosť príležitostí, dôstojné pracovné podmienky, spravodlivé a nediskriminačné odmeňovanie. Presadzujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie, zabezpečujeme odborný rast zamestnancov. Rešpektujeme právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie a vstup do odborových organizácií. Našim cieľom je vytvoriť na pracoviskách atmosféru bez stresu a strachu, povzbudzovať našich zamestnancov k otvorenej komunikácii, sociálnemu dialógu a nahlasovaniu zistených neprávostí a diskriminácie. K tomu sme vytvorili nástroj „Tell us“ (Povedz nám).

Ochrana životného prostredia, ohľaduplnosť voči prírode

Starostlivosť o jednotlivé zložky životného a pracovného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania a  jedným z rozhodujúcich kritérií rozvojových a strategických zámerov spoločnosti. Prihlásením sa k iniciatíve chemického priemyslu Responsible Care (Zodpovedná starostlivosť) sme prijali záväzok zameraný na zosúladenie našich činností a aktivít s rastúcimi nárokmi na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

Našimi hlavnými cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia je postupné systematické znižovanie znečistenia životného prostredia priamo na zdroji so zameraním na zefektívnenie ochrany podzemných vôd, zníženie znečistenia odpadových vôd, znižovanie množstva emisií z jednotlivých zdrojov a tvorby skleníkových plynov a redukciu odpadov. Snažíme sa o kvalitné pracovné prostredie pre našich zamestnancov a zdravé životné prostredie pre obyvateľov nášho regiónu. Svoju zodpovednosť k ochrane zdravia okolitého obyvateľstva dokazujeme monitorovaním a hodnotením vôd, zdrojov znečisťovania ovzdušia, kontinuálnym sledovaním a vyhodnocovaním imisnej situácie v spádovej oblasti. Výsledky kontinuálneho emisného a imisného monitoringu sú na webovej stránke spoločnosti voľne prístupné verejnosti.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Našou prioritou je ochrana životov a zdravia našich zamestnancov, dodávateľov, ale aj okolitých komunít. Zavedením systému riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti technologických procesov znižujeme potencionálne riziká vyplývajúce z našej činnosti na prijateľnú úroveň. V  oblasti civilnej ochrany zabezpečujeme systém monitorovania kritických zariadení a systém vyrozumenia a varovania obyvateľstva pre prípad úniku nebezpečnej látky, ako aj starostlivosť o prostriedky individuálnej ochrany.

Významnými investíciami do zvyšovania bezpečnosti zariadení, vybavenia zamestnancov pracovnými prostriedkami a do riadenia bezpečnosti podporujeme napĺňanie záväzkov spoločnosti. Do systému riadenia bezpečnosti zapájame okrem vlastných zamestnancov aj externých pracovníkov a spoločnosti sídliace v areáli spoločnosti.

Našim cieľom je neustále znižovať riziká vyplývajúce z výrobných procesov a pracovného prostredia, ktoré môžu ohrozovať zamestnancov na území aj osoby mimo územia spoločnosti, zvyšovať bezpečnosť prepravy našich produktov, zlepšovať pracovné priestory, pracovné prostriedky a OOPP a pravidelným overovaním a precvičovaním zlepšovať havarijnú pripravenosť a odozvu na mimoriadne udalosti. Našu výkonnosť v tejto oblasti kontinuálne monitorujeme, hodnotíme a zlepšujeme.

Product stewardship (Zodpovedný dohľad nad výrobkom)

Základom nášho Product Stewardship je poskytovať informácie o vyrábaných produktoch, ich vlastnostiach a spôsobe bezpečného použitia nielen zákazníkom, ale aj širokej verejnosti a konečným spotrebiteľom. Vhodným  nástrojom je Globálna produktová stratégia. Je to  cesta, ako vybudovať u verejnosti dôveru v to, že s chemickými látkami sa počas ich životného cyklu manipuluje bezpečne, s ohľadom na zdravie spotrebiteľov a životné prostredie. Našim cieľom je komplexne, presne a stručne informovať o bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych rizikách našich produktov počas celého ich životného cyklu od ich výroby, cez transport a použitie až po ich likvidáciu, smerom k zákazníkom, prepravcom a konečným spotrebiteľom, a to na základe zodpovedného hodnotenia potenciálnych zdravotných, bezpečnostných, environmentálnych a sociálnych rizík a dopadov v každej fáze životného cyklu a zavedením vhodných opatrení na ich zmiernenie.

Naša spoločnosť implementovala manažment bezpečnosti a zhody produktov (integrita produktov) a menovala predstaviteľa pre bezpečnosť a zhodu produktov (PSCR) pre gumárenské chemikálie podľa štandardu VDA.

Pre anorganické produkty spoločnosť implementovala do SIM požiadavky Fertilizers Europe zamerané na starostlivosť o výrobky v celom ich životnom cykle  s cieľom konať v súlade so základnými hodnotami FE, podporovať a neustále zlepšovať program zodpovedného dohľadu nad výrobkami Product Stewardship ako aj  dodržiavať platné právne predpisy.

Pri navrhovaní, vývoji, výrobe a používaní produktov berieme do úvahy ich dopad na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Obmedzujeme tvorbu odpadov, emisií, spotrebu vody a zdrojov a podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Monitorujeme a neustále zlepšujeme výkonnosť našich produktov a procesov.

Podporujeme udržateľné obstarávanie a spotrebu vrátane recyklovania produktov a odpadov a ich likvidáciu k životnému prostrediu šetrným spôsobom.

Naši zákazníci a všetky zainteresované strany môžu využiť linku „Tell us“ aj na nahlásenie akéhokoľvek porušenia zásad Product Stewardship.

Etické správanie, nekorupčné podnikanie, transparentnosť

V obchodných vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi trváme na dôslednom dodržiavaní platných zákonov  a etických pravidiel. Dodržiavame pravidlá etického správania, ktoré sú zhrnuté v Etickom kódexe zamestnancov koncernu AGROFERT.  V rámci koncernu je zriadená etická linka „Tell us“, na ktorú môže každý zamestnanec alebo partner oznámiť podozrenie na neetické správanie v spoločnosti. Transparentné podnikanie je nutnou podmienkou dobrých vzťahov s obchodnými partnermi. Očakávame férové jednanie s rovným prístupom a poskytovanie pravdivých informácií.

Od našich  zamestnancov požadujeme, aby neviedli s obchodnými partnermi rokovania porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže a dodržiavali predpisy určujúce pravidlá férovej hospodárskej súťaže, boli nestranní a objektívni k riešeným záležitostiam a odmietli nátlak, vplyv, požiadavky, dary či výhody, ktoré by mohli ohroziť nestrannosť. Korupciu a podplácanie neakceptujeme, neponúkame dary, pôžitky alebo iné ekonomické benefity. Našim cieľom je maximálna transparentnosť a nulová korupcia.

Sociálne médiá sú významnou súčasťou moderného života, ako nástroj komunikácie a šírenia informácií. Rešpektujeme zásady ochrany súkromia, duševného vlastníctva, dôvernosti, reputácie a záujmov našich partnerov. Takéto správanie očakávame aj zo strany zainteresovaných strán voči spoločnosti Duslo, a.s.  Dôrazne odmietame použitie, alebo komentovanie akýchkoľvek hanlivých, diskriminačných, rasistických alebo politických vyhlásení o inej osobe, spoločnosti, komunite alebo krajine na sociálnych sieťach v mene spoločnosti Duslo, a.s.

Udržateľné obstarávanie, pravidlá etického správania dodávateľov

Duslo, a.s. považuje svojich dodávateľov za dlhodobých obchodných partnerov a zaväzuje sa viesť svoje obchodné záležitosti spravodlivým a etickým spôsobom, ktorý podporuje otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž v najlepšom záujme Duslo, a.s. a jeho obchodných partnerov. Dodávateľský reťazec je kľúčovým prispievateľom k rozvoju a implementácii nášho programu Spoločenskej zodpovednosti. Od obchodných partnerov očakávame, že budú rešpektovať a dodržiavať našu politiku Zodpovedného podnikania a začlenia jej princíp do svojich obchodných a výrobných procesov a posunú túto iniciatívu ďalej na svojich dodávateľov.  Pri nákupe uprednostňujeme partnerov, ktorí prejavia sociálnu a environmentálnu zodpovednosť pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti a preferujeme nákup udržateľných, bezpečných, ekologických a energeticky účinných výrobkov a služieb. Obchodné vzťahy sú nadväzované iba s partnermi, pri ktorých nie sú pochybnosti o ich dobrom mene a zákonnosti ich podnikania. Našim cieľom je monitorovať správanie a výkonnosť našich dodávateľov a jasne komunikovať naše postoje a požiadavky.

Dodávatelia musia dodržiavať príslušné zákony o ochrane súkromia a bezpečnosti informácií, musia primerane implementovať opatrenia na ochranu dôverných informácií a osobných údajov, ktoré im poskytneme, pred stratou a neoprávneným prístupom alebo použitím.

Partneri sú povinní zabezpečiť, aby ich prevádzky a výrobky dodávané do Duslo, a.s. a všetky ich aktivity realizované na území s Duslo, a.s. boli v súlade so všetkými národnými a inými platnými zákonmi a predpismi. Suroviny, ktoré nakupujeme od dodávateľov, musia byť v súlade s európskym nariadením REACH (Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok).

Dodávatelia musia získavať minerály, deriváty minerálov a iné suroviny v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami a spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva. Dodávatelia sa musia vyhýbať priamemu alebo nepriamemu financovaniu ozbrojených skupín v konfliktných územiach.

Výberové konania na dodávky tovarov a služieb realizujeme transparentne.

Udržateľný rozvoj, investície, energetická spotreba

Našou stratégiou je zabezpečiť udržateľný rozvoj spoločnosti z dlhodobého hľadiska investovaním do nových, efektívnych a bezpečných technológií, do rozvojových ekologických a energetických projektov a výroby nových produktov. Snažíme sa  intenzifikovať a modernizovať  existujúce prevádzky.  Nakupujeme účinnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie zariadenia, ktoré šetria energie, chránia  životné prostredie a zlepšujú pracovné prostredie našich zamestnancov. Našim cieľom je neustále zvyšovať energetickú účinnosť zariadení, znižovať spotrebu energií a energetickú náročnosť výrobných prevádzok, čím prispievame k ochrane životného prostredia, šetreniu zdrojov a udržateľnosti. Našu výkonnosť monitorujeme a hodnotíme.

Duslo, a.s. sa hlási k nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Cieľom stratégie a teda aj našim cieľom je v čo najvyššej miere prispieť k zníženiu množstva emisií skleníkových plynov, zvýšeniu energetickej efektívnosti a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie, na čo vynakladáme nemalé prostriedky.

Rozvoj komunity, vzdelanie

Uvedomujeme si našu morálnu povinnosť voči spoločenstvu a regiónu, v ktorom pôsobíme a ktorého zdroje využívame. Máme záujem prispievať k ich rozvoju a budovať dobré vzťahy s obyvateľmi okolitých miest a obcí, ako aj s obchodnými partnermi  pôsobiacimi v regióne. Vytváraním pracovných miest podporujeme miestny ekonomický rast a kúpyschopnosť obyvateľstva.

Našim zamestnancom, ale aj obyvateľom blízkeho okolia poskytujeme zdravotné služby a liečebnú a preventívnu starostlivosť. Podporujeme odborné vzdelávanie detí v nedostatkových technických odboroch a odborný a kultúrny rozvoj našich zamestnancov.   Pre zabezpečenie trvalého rozvoja našej spoločnosti sú súčasní, ale aj budúci zamestnanci, ich vedomosti, intelekt a snaha o neustále napredovanie, nevyhnutným základom. Vážime a ceníme si prácu našich dôchodcov a všetkých bývalých zamestnancov, ktorí položili základy našej prosperujúcej spoločnosti.

 

>> Správa o spoločenskej zodpovednosti za rok 2022 <<

>> Životné prostredie dlhodobá stratégia <<