Energetika a nízkouhlíková stratégia

V súčasnosti sa v čoraz väčšom meradle skloňuje v súvislosti s Energetikou pojem  „Nízkouhlíková stratégia“.

Energetická politika SR schválená vládou ešte v roku 2014 stanovuje, že jej strategickým cieľom je „dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej stratégia) schválená v marci 2020 si dáva za cieľ vybrať a analyzovať opatrenia nákladovo efektívnym spôsobom, pričom pre realizáciu bude nevyhnutná podpora zo strany relevantných rezortov a orgánov štátnej a verejnej správy a čo je dôležité, aby boli tieto politiky a iné nesúvisiace politiky vzájomné prierezovo prepojené a konzistentné či už medzi jednotlivými rezortami ale aj v rámci jednotlivých rezortov.

Stratégia predstavuje prierezový dokument naprieč všetkými sektormi hospodárstva, ktoré musia robiť jednotlivé politiky tak, aby sa navzájom dopĺňali smerom splniť spoločný cieľ, ktorým je kompletne dekarbonizovať celé Slovensko do polovice tohto storočia.

Je len samozrejmosťou, že aj náš podnik ako jeden z najväčších chemických podnikov v SR a Európe má záujem byť súčasťou plnenia tejto stratégie a svojimi čiastkovými opatreniami v dlhodobom horizonte prispievať k splneniu jej cieľa a to dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Opatrenia v rámci uvedenej stratégie možno rozdeliť na tieto základné oblasti :

  • Zníženie množstva emisií skleníkových plynov  ( cieľ SR do 2030 je – 20% )
  • Zvýšenie energetickej efektívnosti ( cieľ SR do 2030 je na úroveň 30,3 % )
  • Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe ( cieľ SR do roku 2030 je na úroveň 19,2 % )