Zhoda s chemickou legislatívou

REACH ako základné nariadenie chemickej legislatívy Európskej únie kladie na chemický priemysel požiadavky týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie chemických látok a tiež ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Naša spoločnosť Duslo, a.s. ako výrobca, dovozca a spracovateľ, požiadavky a povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia ihneď implementovala.

Na základe množstiev vyrábaných produktov a nakupovaných surovín bol spracovaný a preskúmaný podrobný zoznam chemických látok a zmesí, pri ktorých sa uplatňujú požiadavky na registráciu.

Všetky vyrábané produkty a medziprodukty boli riadne pred-registrované a neskôr registrované v príslušných registračných obdobiach, na základe ročnej produkcie.

Zaregistrovali sme tak spolu 30 chemických látok.

Vďaka širokému výrobnému portfóliu sme sa stali členmi viacerých tzv. SIEF (fórum pre výmenu informácií) a niekoľkých konzorcií.

Získané informácie o našich produktoch v priebehu registrácie sme starostlivo spracovali a vyhodnotili. Tieto informácie ďalej sprístupňujeme našim zákazníkom prostredníctvom rozšírených kariet bezpečnostných údajov zahŕňajúcich expozičné scenáre pre bezpečné používanie našich produktov.

Detailnejšie informácie o legislatíve REACH, CLP v spoločnosti  Duslo, a.s. poskytne:
Ing. Hiyam Vágnerová
tel.: +421 31 775 3783
e-mail: hiyam.vagnerova@duslo.sk