Responsible Care

Responsible Care: je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov. Program Responsible Care je celosvetový záväzok, zameraný na zvyšovanie nárokov kladených na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia. Program je charakterizovaný ôsmymi základnými kritériami, ktoré boli prijaté a schválené ICCA – medzinárodná rada chemických zväzov. 

Každý program obsahuje osem základných charakteristík:

  • Princípy - formálny záväzok podniku, ktorý predstavuje podpísanie deklarácie obsahujúcej základné princípy ochrany zdravia a životného prostredia generálnym riaditeľom.
  • Kódexy - pomáhajú spoločnostiam implementovať program.
  • Ukazovatele činnosti- progresívny vývoj ukazovateľov, pomocou ktorých môžu byť merané vplyvy činnosti na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.
  • Komunikácia - neustály proces komunikácie o otázkach týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia so zainteresovanými stranami.
  • Vzájomná výmena skúseností - organizovanie stretnutí umožňujúcich vymieňanie skúsenosti a názorov medzi jednotlivými podnikmi pri implementácii Responsible Care.
  • Názov a logo - prijatie názvu a loga, ktorým sa národné zväzy jasne hlásia k programu Responsible Care a vyjadrujú kompatibilnosť s celosvetovým hnutím.
  • Povzbudenie všetkých chemických spoločností - zvážiť ako najlepšie motivovať všetky chemické spoločnosti k  účasti na programe.
  • Verifikácia - systematické postupy overovania implementácie programu členskými subjektami.

Hlavným cieľom programu Zodpovedná starostlivosť je trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie v súlade s technickými a vedeckými poznatkami. Jeho snahou je tiež vytvorenie základne a podmienok pre vedenie dialógu medzi vládou, verejnosťou a chemickým priemyslom. Program Zodpovedná starostlivosť je dobrovoľný záväzok chemického priemyslu a v súčasnosti sa zdôrazňuje, že predstavuje etiku v podnikaní v chemickom priemysle.