Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci venuje naša spoločnosť veľkú pozornosť. Táto oblasť je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských aktivít Duslo a.s.. Zameriava sa na udržanie a stále zvyšovanie bezpečnostných štandardov vo všetkých oblastiach zabezpečovaných nielen zamestnancami spoločnosti, ale aj kontraktormi. Spoločnosť má vypracovaný systém bezpečnostných kontrol. Cieľom týchto kontrol je identifikácia potenciálnych nehôd a tým predchádzanie skutočným nehodám.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci je prvým bodom porád a je v popredí záujmu vedenia spoločnosti. V spoločnosti je zavedený systém integrovaného manažérstva (SIM), jeho súčasťou je systém riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001:2007.  Primárnym cieľom je zvýšenie úrovne bezpečnosti práce v podniku, podpora efektívneho systému podnikového riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podpora podniku pri plnení nárokov kladených smernicami EU a z nich vyplývajúcej slovenskej legislatívy.


Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

Problematika PZPH, respektíve havarijného plánovania má v Duslo, a.s. svoju tradíciu. Pre prípad krízovej – havarijnej situácie je pripravená rada opatrení zabezpečujúcich ochranu zamestnancov, majetku a životného prostredia.

V súlade s realizáciou zákona č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo vykonané Hodnotenie rizík, v ktorom boli identifikované a zdokumentované možné zdroje rizík a nebezpečenstiev. Na základe tohto hodnotenia bolo vykonané zaradenie objektov do príslušnej skupiny nebezpečenstva (B). Naplnenie tejto stratégie sa deje aktívnym uplatňovaním systému prevencie závažných havárií v rámci systému integrovaného manažérstva (SIM), jeho základným cieľom je systémové, preventívne a zodpovedné jednanie každého zamestnanca Duslo, a.s., pri všetkých prevádzkovaných činnostiach.

Informácia pre verejnosť:

Lokalita Šaľa
Lokalita Bratislava
Lokalita Strážske

Aktualizácia k 21.03.2024

Program prevencie závažných priemyselných havárií:

Program prevencie ZPH


Ochrana pred požiarmi (OPP)

Problematika OPP v spoločnosti Duslo, a.s. je zabezpečená osobami odborne spôsobilými a vlastným  závodným hasičským útvarom, ktorý zabezpečuje základné podmienky požiarnej bezpečnosti  a podmienky pre účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred požiarmi stanovenou zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii. Dôsledným vyžadovaním plnení všetkých požiadaviek uvedených legislatívou prípadne všetkých ostatných právnych a normatívnych požiadaviek vzťahujúcich sa k požiarnej ochrane. Požiadavky požiarnej ochrany sú v popredí záujmu vedenia spoločnosti spoločne s oblasťou BOZP.


CO

V oblasti civilnej ochrany spoločnosť zabezpečuje starostlivosť o prostriedky individuálnej ochrany a o ochranné stavby CO. Súčasťou plnenia úloh civilnej ochrany je vyrozumenie a varovanie obyvateľstva a monitorovanie na ohrozenom území v prípade úniku nebezpečnej látky.

 

Preprava nebezpečných látok podľa ADR/RID

Duslo, a.s. sa pri preprave výrobkov zatriedených ako nebezpečné, riadi európskou legislatívou – Dohodou ADR a Poriadkom RID a pre námornú dopravu IMDG Code. Duslo, a.s. je súčasťou európskej siete systémov pomoci pri nehodách s chemickými látkami ICE.  Duslo, a.s. je sídlom národného koordinačného strediska Dopravného a informačného nehodového systému DINS. Jeho cieľom je poskytnúť informácie, špecialistov aj pomoc HaZZ SR i v rámci integrovaného záchranného systému.

 

Fotogaléria