Analytické služby centrálnych laboratórií

Centrálne laboratóriá ponúkajú širokú škálu analytických techník pre analýzy

 • anorganických materiálov
 • organických materiálov

Analýzy sa vykonávajú podľa normovaných alebo interne vyvinutých a zavedených analytických metód.
Okrem toho sú laboratória schopné vykonať analýzy podľa požiadaviek (metód) zákazníka, resp. zaviesť na takéto požiadavky nové metódy.
Plne sa prispôsobujeme zadaniam zákazníka a k dosiahnutiu využiteľného výsledku volíme cestu diskusie o konkrétnych očakávaniach zakazníka.

V laboratóriách máme k dispozícii najmodernejšie vybavenie a kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami.
Výkon analýz zabezpečuje celá skupina kmeňových pracovníkov – špecialistov vo svojich oblastiach

Laboratórium pracuje 24/7.

Laboratóriá sú certifikované ale nepracujú  ako akreditované na jednotlivé skúšky.

 

Vyberte si z našej ponuky, kontaktujte nás na:

e-maiíl: analytika(at)duslo.sk

tel.: +421 (0)31 775 3746

a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

Miesto doručenia vzoriek:

Odbor riadenia a kontroly kvality / odd. centrálnych laboratórií
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Výstup: Atest

Kontakt a konzultácia:
od 07:00 do 14:00
v pracovných dňoch

 

>> Na stiahnutie <<

Všeobecný zoznam analýz

Analýzy pre Liehoviny a vodu

Rozbor vôd

Rozbor pôdy

Rozbor živného roztoku pre hydropónie


Hlavné oblasti pôsobenia:

Poľnohospodárstvo

 • rozbor hnojív
 • rozbor pôdy
 • rozbor živného roztoku pre hydropónie
 • iné (po konzultácií)

 

Vodné hospodárstvo - priemyselné, odpadové, povrchové a podzemné

 • normované ukazovatele
 • ostatný rozbor
 • iné (po konzultácií)

 

Liehovarníctvo (lieh, víno, pivo)

 • obsah alkoholov
 • iné (po konzultácií)

 

Oleje

 • základné stanovenia podľa STN

 


Typy analytických techník:

 • elektrometódy
 • titračné metódy
 • vážková analýza
 • spektrofotometria
 • AAS (kovy)
 • OES ICP (kovy)
 • XRD (fázová analýza anorganických práškových materiálov)
 • XRF fluorescenčný röntgen
 • CHNS (elementárna analýza)
 • Elementárna analýzy plynov na stanovenie S a CL
 • Elementárna analýza organických látok - S a Cl
 • HPLC
 • GC
 • GC MS
 • IC (iónová chromatografia pre anióny a katióny)
 • DSC (teplota  topenia)
 • BET (merný povrch práškových materiálov)
 • DTA ( diferenčná termická analýza)
 • PSD laserová difraktometria/distribúcia veľkosti častíc 0,2 - 500µm
 • DMA (stanovenie  ortuti)
 • BUCHI ( analýza celkového dusíka, foriem dusíka)
 • Teplota  vzplanutia – Cleveland
 • TOC -  vody
 • FTIR - identifikácia látok