Odmeňovanie a bonusy

Mzdové podmienky a odmeňovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná

Zamestnávateľ vypláca všetkým svojim zamestnancom minimálnu mzdu najmenej vo výške uvedenej v príslušnom bode KZ platnú pre príslušný kalendárny rok..

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom príplatky, náhrady a mzdové kompenzácie za prácu mimo bežných pracovných hodín a to:

  • príplatok za prácu v noci,
  • príplatok za prácu v sobotu,
  • príplatok za prácu v nedeľu,
  • príplatok za prácu nadčas,
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,
  • náhrada za pracovnú pohotovosť.

Zamestnávateľ okrem základnej mzdy vypláca zamestnancom pravidelný mesačný bonus nazvaný pobádacia zložka mzdy vo výške a za podmienok uvedených v interných predpisoch zamestnávateľa dohodnutých s odborovou organizáciou.

Vyplatenie bonusu je podmienené plnením týchto ukazovateľov:

  • plnenie plánovaného hospodárske výsledku spoločnosti,
  • plnenie osobných úloh a povinností zamestnanca,
  • dochádzka zamestnanca vyhodnocovaná podľa platných pravidiel uvedených v platnej kolektívnej zmluve.

 

Fotogaléria