Zníženie emisií skleníkových plynov

V októbri 2014 Európska rada prijala Rámec pre politiku EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, ktorý obsahoval okrem iného aj záväzný cieľ znížiť emisie skleníkových plynov EÚ do roku 2030 najmenej o 40% pod úroveň z roku 1990.

V súlade s cieľom Parížskej dohody sa EÚ a Slovensko zaviazali do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo znamená, že by sa malo vypustiť len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ich dokážeme zachytiť.

Slovensko si v roku 2020 v rámci Nízkouhlíkovej stratégie  rozvoja do 2030 s výhľadom do roku 2050 stanovilo cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov -20 % do roku 2030.

Nízkouhlíková stratégia si dáva za cieľ vybrať a analyzovať nákladovo efektívne opatrenia, čo sa týka rozsahu redukcií emisií a ekonomického a sociálneho dopadu.

Zo začiatku sa v SR znižovali emisie prostredníctvom relatívne jednoduchých a relatívne nenákladných opatrení (napr. prechod z uhlia na plyn, zatvorenie neefektívnych a znečisťujúcich prevádzok v rámci reštrukturalizácie podnikov a zavádzania trhových princípov). Takéto zmeny súviseli aj s členstvom SR v EÚ. V súčasnosti sú však už lacnejšie opatrenia zväčša vyčerpané a ďalšie znižovanie emisií si bude vyžadovať veľké investičné náklady. 

Aj náš podnik už od konca 90. rokov minulého storočia postupne realizoval uvedené opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov ( rekonštrukcia pôvodne uhoľného kotla K5 na zemný plyn v roku 1998 a odstavenie uhoľných kotlov K1–K4 a výstavba plynových kotlov K6, K7 do roku 2007 ) a samozrejme v tomto trende pokračoval až do súčasnosti, kedy problematika globálneho otepľovania vystupuje ešte výraznejšie do popredia.

V súčasnosti boli realizované opatrenia ako napr. "Absorpčné chladenie na Kyseline dusičnej 3“ v roku 2020, ktoré významnou mierou prispeli k zníženiu emisií skleníkových plynov , t. j. N2O a CO2 . Na tejto prevádzke je v roku 2023 plánované realizovať ešte ďalšie opatrenie na významné zníženie NOx a N2O a v konečnom dôsledku aj CO2  a to „Systém terciárnej redukcie N2O“.

V dlhodobom horizonte má náš podnik na jednotlivých výrobných úsekoch v pláne realizovať niekoľko ďalších opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov z ktorých najvýznamnejšie je na Úseku výroby anorganika a to :  „Prieskum možností znižovania nákladov na CO2  pri výrobe hnojív – hybridný čpavok“.  Čpavok 4 produkuje viac ako 80% CO2 v podniku. Posudzujú sa    technické riešenia, ako emisie znížiť :

  • čiastočná implementácia výroby vodíka elektrolýzou
  • výroba metánu z CO2 a vodíka
  • vykurovanie reformingovej pece elektrickou energiou
  • zachytávanie CO2 (CCS)

Bude spracovaný aj ekonomický model pre potreby vyhodnotenia najvýhodnejšieho prístupu, alebo kombinácie prístupov

 

Fotogaléria