Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe

Vybudovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva je dlhodobou prioritou energetickej politiky SR. SR považuje za kľúčové pre dosiahnutie nízkouhlíkovej ekonomiky optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie a jadrovej energie.

Záväzný cieľ Európskej únie pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe predstavuje v roku 2030 aspoň 32 %. Na účely dosiahnutia tohto záväzného cieľa sú príspevky členských štátov pre rok 2030 k tomuto cieľu od roku 2021 v súlade s orientačnou trajektóriou tohto príspevku, pričom príspevok Slovenska, by mal byť vo výške 19,2 %.

Náš podnik aj tejto oblasti „nízkouhlíkovej stratégie postupne „otvára dvere“ a snaží sa prispieť svojimi čiastkovými opatreniami k dosiahnutiu stanoveného cieľa.

Keďže v prípade výroby elektrickej energie z fosílnych palív by sme boli závislí na nákupe a dodávkach komodít za trhové ceny, je navrhovaným riešením pre zníženie energetickej závislosti vlastnou výrobou elektrickej energie využitie energie z vetra Slnka.

Z ekonomického hľadiska sú hlavnou výhodou takto vyrobenej elektriny náklady na výrobu, resp. cena elektrickej energie, ktoré sú počas celej životnosti stabilné a trh s elektrinou ich prakticky neovplyvňuje. Navyše, elektrina z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE) bude zvýhodnená aj zníženými sadzbami za niektoré regulované zložky koncovej ceny, čím bude schopná priamo konkurovať tradične vyrobenej elektrine.

Ďalšou výhodou, v porovnaní s komerčnými výrobcami, ktorý vyrobenú elektrinu dodávajú do siete je, že Duslo ju využije na vlastnú spotrebu. Inými slovami - keby tieto zdroje nemáme, elektrinu aj tak nakúpiť musíme.

Na druhej strane hlavnou nevýhodou OZE je charakteristika výroby, ktorá je priamo závislá od poveternostných podmienok. Výroba teda nie je ustálená a vzhľadom na vlastnú zodpovednosť za odchýlku bude potrebné spraviť vynútené prevádzkové opatrenia, ktoré eliminujú negatívne ekonomické dopady realizácie.

V súčasnosti prebieha zmena regulačnej politiky, od ktorej sa očakávajú zmeny v legislatíve, ktoré vytvoria priestor pre výstavbu a pripájanie OZE do elektrizačnej sústavy.

Okrem zníženia závislosti na dodávkach elektrickej energie je možné využiť takto vyrobenú elektrickú energiu na výrobu vodíka elektrolýzou vody a následne ho využiť na výrobu čpavku. To by prinieslo zníženie spotreby, resp. závislosti na dodávkach zemného plynu.

V súčasnosti sa Duslo, a. s. Šaľa uchádza o pridelenie statusu IPCEI (Významné projekty spoločného európskeho záujmu) s projektom výroby zeleného vodíka, ktorého súčasťou je aj výstavba OZE. Technické parametre projektu sú elektrolyzér s príkonom 20 MW, veterný park s inštalovaným výkonom 36 MWfotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 14 MW.  Realizácia uvedeného projektu je v horizonte rokov 2021 – 2026.

Tento projekt rieši vytvorenie celého hodnotového reťazca od výstavby OZE a výroby zelenej elektriny, vybudovanie výrobne zeleného vodíka, až po jeho skladovanie a využitie v existujúcej výrobni Čpavok 4 a jeho komerčné využitie v dopravnom sektore

Hlavným cieľom tohto projektu je zníženie uhlíkovej stopy podniku, ale ďalšími synergickými efektmi je zníženie závislosti na dodávkach elektriny a zemného plynu a vyrovnávanie odchýlky spotreby elektrickej energie.