Zvýšenie energetickej efektívnosti

Energetická efektívnosť je jedným z hlavných pilierov energetickej politiky Slovenskej republiky. Energetická efektívnosť synergicky prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti ekonomiky, prispieva k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a má vplyv aj na znižovanie prevádzkových nákladov energetických podnikov, a v neposlednom rade úspory primárnych energetických zdrojov prispievajú k zmierňovaniu dopadov energetiky na životné prostredie.

Energetická náročnosť SR má v posledných 15 rokoch klesajúci trend. O významnom pokroku v znižovaní energetickej náročnosti svedčí jej vývoj v rokoch 2000-2015, kedy podľa údajov Eurostatu SR znížila energetickú náročnosť o 50,8 %. V období rokov 2006-2012 bolo zníženie energetickej náročnosti o viac ako 27%, čo predstavuje najväčšie zníženie v EÚ-28 v danom období. Tento pozitívny vývoj je okrem iného výsledkom úspešnej reštrukturalizácie priemyslu, zavedenia nízkoenergetických výrobných procesov v priemysle a zlepšovania tepelno-technických vlastností budov a obmenou spotrebičov za úspornejšie. Slovenská republika má však napriek tejto skutočnosti siedmu najvyššiu energetickú náročnosť na základe stálych cien v EÚ- 28. Tento fakt je daný najmä štruktúrou priemyslu v SR, kde má veľký podiel priemysel s vysokou energetickou náročnosťou. Prioritou SR v oblasti energetickej efektívnosti je ďalšie znižovanie energetickej náročnosti ekonomiky SR so zámerom dosiahnuť úroveň európskeho priemeru.

Slovensko si stanovilo vo svojom „Integrovanom energetickom a klimatickom pláne (NECP) na roky 2001 – 2030 svoj národný príspevok (čo bude znamenať defacto cieľ Slovenska) v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 na úroveň 30,3 %, pričom kľúčovými pre dosiahnutie tohto cieľa budú sektory priemyslu budov.

Aj v tejto oblasti v rámci „nízkouhlíkovej stratégie“ náš podnik vynakladá nemalé prostriedky a úsilie na realizáciu opatrení, ktoré majú napomôcť k dosiahnutiu stanoveného cieľa v rámci SR.

V období posledných 5 rokov to bolo niekoľko významných opatrení v podniku, ktorými sa snažíme znížiť energetickú náročnosť výroby, resp. zvýšiť energetickú účinnosť nadzemných rozvodov tepla a tým prispieť k zvýšeniu energetickej efektívnosti ako napr. „Predohrievače kyseliny dusičnej na tlakovej neutralizácii“, „Využitie tepla nitrózneho plynu na ohrev vratného kondenzátu vo výrobe Kyseliny dusičnej 2“, „Racionalizácia rozvodu pary P12 na mostoch C,D,k“, „Obnova a racionalizácia rozvodov pary P3 na mostoch K, L, tiež „rozvodov pary P3 na mostoch Q1 a X1“, „Obnova vykurovania podniku“, „Rekonštrukcia verejného osvetlenia podniku“ . V súčasnosti sa pripravuje „Inštalácia točivých redukcií na Teplárni a Močovine 3“, ktoré budú využívať na výrobu elektrickej energie nevyužitú expanznú prácu pary, ktorá je v súčasnosti marená regulačnými ventilmi v redukčných staniciach. Predpokladané ročné množstvo vyrobenej elektriny predstavuje približne 5 % spotreby podniku.

Treba však vyzdvihnúť najdôležitejšie z nich a to výstavbu novej energeticky menej náročnej prevádzky Čpavok 4 v porovnaní s pôvodnou prevádzkou Čpavok 3, ktorej produkcia čpavku začala v roku 2018.  Jej prevádzkovaním dochádza každoročne k významným úsporám Zemného plynu a tým aj následnej zníženej produkcii CO2 .