IA 1321/R Elektrolytická výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov energie

Stav

Prebieha


Druh

Prieskum trhu


Publikované

28. 04. 2023


Popis

Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej len „PTK“) je: 

  • príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,
  • získať radu, vyhodnotiť alebo prijať radu od hospodárskych subjektov–potenciálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia PTK, pri plánovaní alebo realizácii postupu obstarávania,
  • ujasniť si nediskriminačné parametre opisu predmetu zákazky s cieľom čo najotvorenejšej hospodárskej súťaže a získania čo najviac ponúk a zadefinovať predmet zákazky tak, aby spĺňal požiadavky jednoznačného, úplného a nestranného opisu predmetu zákazky,
  • súčasťou PTK bude súčasne určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) Dokumenty

1.Notification about the initiation of preparatory market consultations Duslo a.s. PDF
2.Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií Duslo a.s. PDF
3.Príloha č.1 - Formulár na prihlásenie Duslo a.s.
4.Príloha č.2 - Prípravné trhové konzultácie - Elektrolýza
5.Príloha č.3 - Dohoda o utajení