Energetické úspory budov

Stav

Ukončené


Druh

Prieskum trhu


Publikované

10. 01. 2020


Ukončené

10. 01. 2029


Popis

Predmetom obstarávania je zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, strešného plášťa a výmeny časti otvorových konštrukcií bude realizované v rámci objektov:

  • 14-07 Budova TÚ
  • 23-11 Budova ZHÚ
  • 32-32 Administratívna budova ÚVA
  • 33-06 Administratívna budova SBU-E
  • 44-04 Administratívna budova VJ prísady
  • 52-07 Administratívna budova Odboru dopravy

S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť po súčasnom splnení  odkladacích podmienok účinnosti, ktorými sú:

a) schválenie postupov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu;

b) doručenie jednostranného oznámenia o vstúpení zmluvy do účinnosti zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi

V prípade neschválenia postupov obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si obstarávateľ vyhradzuje právu využiť inštitút odstúpenia od zmluvy.

Požiadavky obstarávateľa uvedené v návrhu zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.

Splatnosť  faktúr je 60 dní od ich doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi.

Zhotoviteľ do začatia realizácie prác, ktoré sú predmetom plnenia, najneskôr však oproti prvej platbe ceny diela, resp. jej častí, predloží Objednávateľovi renomovanou bankou vystavenú bankovú záruku za dobré prevedenie diela ako celku, v prospech Objednávateľa, vo výške 10 % z ceny diela, s platnosťou do odovzdania a prevzatia diela ako celku bez vád a nedorobkov (do odovzdania a prevzatia poslednej časti diela).

Zadávateľ bude od Zhotoviteľa požadovať predloženie bankovej záruky za záručnú dobu príslušnej časti diela (pre 1. časť diela a pre 2. časť diela samostatne), vystavenej renomovanou bankou, v prospech Objednávateľa, vo výške 10% z príslušnej časti  ceny diela, platnej do uplynutia záručnej doby príslušnej časti diela v zmysle tejto zmluvy.

Návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

Predmet zákazky je detailne definovaný v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky

Zadávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že zadávateľ v rámci opisu predmetu zákazky uviedol konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Miesto dodania: Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Duslo, a.s. Šaľa, dodacie podmienky DDP - INCOTERMS 2010.

Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 16 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy a to podľa harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 3  zmluvy o dielo, súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať nasledovné termíny:

a) Práce plánované v r.2020 budú realizované v objektoch 32-32 a 33-06 v období 04 - 09/2020

b) Práce plánované v r.2021 budú realizované v zostávajúcich objektoch v období 03 - 08/2021

Presné termíny odstávok podľa písm. a) a b) tohto bodu zmluvy budú písomné oznámené Objednávateľom Zhotoviteľovi, najmenej 30 kalendárnych dní vopred. Takto stanovený termín sa považuje za záväzný pre obe zmluvné strany.Dokumenty

1.Záznam z prieskum trhu
2.Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk
3.Výzva na predkladanie cenových ponúk
4.Príloha_2_Návrh plnenia kritérií
5.Príloha_3_Návrh zmluvy o dielo
6.Príloha_4_Výkaz výmer
7.Príloha_5_Všeobecné podmienky pre používanie OOPP
8.Príloha_6_Všeobecné informácie o uchádzačovi
9.Príloha_7_Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami
10.Príloha_8_Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov
11.Energetické úspory budov - projektová dokumentácia