Obnova osvetlenia výrobných jednotiek

Stav

Ukončené


Druh

Prieskum trhu


Publikované

10. 01. 2020


Ukončené

10. 01. 2029


Popis

Predmet obstarávania: Obnova osvetlenia výrobných jednotiek. Predmetom zákazky je kompletná výmena systému osvetlenia, inštalácia LED svietidiel so systémom riadenia, energetickým monitoringom v štandarde ZHAGA a DALI. Predmet obstarávania sa týka nasledujúcich objektov:

Objekt 31-02: Mlynica dolomitu
Objekt 32-08: Expedícia LAD
Objekt 32-19: Výrobňa kombinovaných hnojív NPK-UGL, výroba AdBlue, výrobňa DAM, sociálna budova
Objekt 32-20: Sklad výrobkov NPK a doprava surovín
Objekt 32-21: Sklad surovín NPK
Objekt 32-39: Výroba LAD, sociálna časť – Velín, NN-elektrorozvod, Vákuová odparka DA a zásobník 97% DA, PS-06 – zahusťovanie neutralizovaných eluátov z DFA na 90% DA

S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť po súčasnom splnení  odkladacích podmienok účinnosti, ktorými sú:

a) schválenie postupov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu;

b) doručenie jednostranného oznámenia o vstúpení zmluvy do účinnosti zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi

V prípade neschválenia postupov obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právu využiť inštitút odstúpenia od zmluvy.

Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.

Splatnosť  faktúr je 60 dní od ich doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi.

Zhotoviteľ do začatia realizácie prác, ktoré sú predmetom plnenia, najneskôr však oproti prvej platbe ceny diela, resp. jej častí, predloží Objednávateľovi renomovanou bankou vystavenú bankovú záruku za dobré prevedenie diela ako celku, v prospech Objednávateľa, vo výške 10 % z ceny diela, s platnosťou do odovzdania a prevzatia diela ako celku bez vád a nedorobkov (do odovzdania a prevzatia poslednej časti diela).Zadávateľ bude od Zhotoviteľa požadovať predloženie bankovej záruky za záručnú dobu príslušnej časti diela (pre 1. časť diela a pre 2. časť diela samostatne), vystavenej renomovanou bankou, v prospech Objednávateľa, vo výške 10% z príslušnej časti  ceny diela, platnej do uplynutia záručnej doby príslušnej časti diela v zmysle tejto zmluvy.

Návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

Predmet zákazky je detailne definovaný v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

Zadávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že zadávateľ v rámci opisu predmetu zákazky uviedol konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Miesto dodania: Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je Duslo, a.s. Šaľa, dodacie podmienky DDP - INCOTERMS 2010.

Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 14 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy a to podľa harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 3  zmluvy o dielo, súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať nasledovné míľniky:

a)         Práce vyžadujúce odstávku technológie resp. sú alokované v priestoroch elektro rozvodne budú realizované v rámci odstávky na 32-19c UGL v mesiaci 06/2020

b)         Práce vyžadujúce odstávku technológie resp. sú alokované v priestoroch elektro rozvodne budú realizované v rámci odstávky na 32-39 LAD v mesiaci 08/2020

Presné termíny odstávok podľa písm. a) a b) tohto bodu zmluvy budú písomne oznámené Objednávateľom Zhotoviteľovi, najmenej 30 kalendárnych dní vopred. Takto stanovený termín sa považuje za záväzný pre obe zmluvné strany.Dokumenty

1.Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk
2.Záznam z prieskum trhu
3.Výzva na predkladanie cenových ponúk
4.Priloha_2_Návrh na plnenie kritérií
5.Priloha_3_ZoD
6.Príloha_4_Vykaz_Vymer
7.Príloha_5_Bezpečnostné pravidlá pre zamestnancov iných organizácii (kontraktorov)
8.Priloha_6_Všeobecná informácia o uchádzačovi
9.Priloha_7_Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami
10.Priloha_8_Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov
11.Priloha_9_Technická_špecifikácia
12.Obnova osvetlenia - projektová dokumentácia