IA 6217/R Obnoviteľné zdroje – veterná a solárna energia.

Stav

Prebieha


Druh

Prieskum trhu


Publikované

13. 03. 2023


Popis

Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je: 

  • príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,
  • overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky,
  • získať radu, vyhodnotiť alebo prijať radu od hospodárskych subjektov–potenciálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia PTK, pri plánovaní alebo realizácii postupu obstarávania,
  • ujasniť si nediskriminačné parametre opisu predmetu zákazky s cieľom čo najotvorenejšej hospodárskej súťaže a získania čo najviac ponúk a zadefinovať predmet zákazky tak, aby spĺňal požiadavky jednoznačného, úplného a nestranného opisu predmetu zákazky,
  • súčasťou PTK bude súčasne určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“).

Predmetom plánovaného verejného obstarávania je zákazka s názvom "IA 6217/R Obnoviteľné zdroje energie – veterná a solárna energia", v rámci ktorej obstarávateľ vymedzil 3 technologické celky, ktoré budú predmetom PTK, a to konkrétne:

  1. Veterný park
  2. Fotovoltická elektráreň
  3. Batériové úložiskoDokumenty

1.Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií Duslo a.s. PDF
2.Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií Duslo a.s. DOCX
3.Príloha č.1 - Formulár na prihlásenie Duslo a.s.
4.Príloha č.2 - Okruh otázok pre časť č. 1 zákazky – Veterný park
5.Príloha č.3 - Okruh otázok pre časť č. 2 zákazky – Fotovoltická elektráreň
6.Príloha č.4 - Okruh otázok pre časť č. 3 zákazky – Batériové úložisko Energy management systém a predikčné systémy
7.Príloha č.5 - Dohoda o utajení